Algemene voorwaarden (praktijk)

Geldig vanaf 21-08-2020 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
 a. Beweegwereld: Beweegwereld de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Beweegwereld gevestigd te Herwijnen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76688062
 b. klant: de wederpartij van Beweegwereld; 
 c. overeenkomst: de hoofdovereenkomst en bijlagen tussen Beweegwereld en de klant op grond waarvan Beweegwereld aan klant de software ter beschikking stelt; 
 d. software: de programmatuur die in het kader van de hoofdovereenkomst door Beweegwereld aan de klant ter beschikking wordt gesteld via www.beweegwereld.nl. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en aanbieding tussen Beweegwereld en de klant en op ieder gebruik van de software. 
 2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
 2.3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Beweegwereld vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 2.5. Indien Beweegwereld niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Beweegwereld het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 2.6 Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden met enige bepaling uit de overeenkomst prevaleert de overeenkomst. 
 2.7 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Beweegwereld voor (de uitvoering van) de overeenkomst worden ingeschakeld. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 
 3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Beweegwereld verstrekte gegevens waarop Beweegwereld haar aanbieding baseert. Indien de informatie onjuist dan wel onvolledig blijkt te zijn, is Beweegwereld gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van Beweegwereld jegens de klant. 
 3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
 3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes, e-mailberichten en vermelde gegevens binden Beweegwereld niet. 

Artikel 4. Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het registratieformulier op de website heeft ingevuld, ingestuurd en de betaling is verricht. 
 4.2. Nadat Beweegwereld het registratieformulier heeft ontvangen, stuurt Beweegwereld de klant via de e-mail een bevestiging van de registratie. Heeft de klant binnen 24 uur geen bevestigingse-mail van Beweegwereld ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Beweegwereld via info@beweegwereld.nl. 
 4.3. Voordat de klant het registratieformulier kan insturen, dient de klant aan te vinken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 
 4.4 Na het verstrijken van enige betalingstermijn is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden de wettelijke rente verschuldigd. 
 4.5 De door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van eerst alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen. 
 4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. 
 4.7 Aan de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst toe na een schriftelijke ingebrekestelling van de andere partij. 
 4.8 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd
 of beë
indigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Beweegwereld is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Beweegwereld vervalt het recht tot gebruik van aan de klant ter beschikking gestelde software na afloop van de Hoofdovereenkomst

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten 

5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software of andere materialen zoals ontwerpen of documenten alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Beweegwereld. De klant verkrijgt uitsluitend de tijdelijke gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van Beweegwereld en dat deze rechten niet op de klant overgaan. 
 5.2. De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Beweegwereld bevatten. De klant verbindt zich deze software en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is niet toegestaan de software te gebruiken ten behoeve van derden. 
 5.3. Het is Beweegwereld toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. Indien Beweegwereld door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de klant niet in staat is een reservekopie van de software te maken, zal Beweegwereld op verzoek van de klant een reservekopie van de software aan de klant ter beschikking stellen. 
 5.4. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken. 
 5.5. Beweegwereld heeft het recht de naam van de klant voor haar eigen promotie te gebruiken. In dit kader heeft Beweegwereld het recht de naam en/of het logo van de klant op haar website te plaatsen. 

Artikel 6. Licentie 

6.1. Beweegwereld verleent de klant een tijdelijke, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de software. 
 6.2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beweegwereld te wijzigen, kopiëren of vermenigvuldigen, anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is, te verkopen, vervreemden of aan derden in gebruik te geven. 
 6.3. Het is de klant niet toegestaan de software buiten zijn eigen onderneming te gebruiken. 

Artikel 7. Overdraagbaarheid  

7.1. De licentie is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software. 

7.2. Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de software verschaft, zal Beweegwereld de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de klant verhalen. 

Artikel 8. Prijzen en prijswijziging 

8.1. De genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 8.2. Beweegwereld heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de klant schriftelijk of via de e-mail bekend gemaakt. Indien de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 9. Uitbreiding of wijziging overeenkomst 

9.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant en na toestemming van Beweegwereld wordt uitgebreid of gewijzigd, dan leidt dat tot aanpassing van de Licentievergoeding. 

Artikel 10. Wijziging factuuradres of verhuizing 

10.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres of het e-mailadres wijzigt, dan dient de klant dit binnen 14 dagen zelf te wijzigen in de software. De klant dient zelf zorg te dragen voor de juistheid en volledigheid van zijn gegevens in de software. 
 

Artikel 11. Verplichtingen van de klant 

11.1. Alle informatie die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst en gedurende de overeenkomst aan Beweegwereld verstrekt, dient correct en volledig te zijn. Indien de informatie onvolledig dan wel onjuist blijkt te zijn, is Beweegwereld gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
 11.2. De klant dient te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de software benadert, gebruikt of kopieert. 
 11.3. Het is de klant niet toegestaan de software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld. 
 11.4. De klant vrijwaart Beweegwereld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. De klant vrijwaart Beweegwereld tevens voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door de uitvoering van de oefeningen die in de software voorgeschreven staan. De klant vrijwaart Beweegwereld van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie en dergelijke. 
 11.5. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software. 
 11.6. Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden. 
 11.7. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie en door zijn cliënten van de software en voor het in acht nemen door zijn personeel en cliënten van door Beweegwereld gegeven instructies en/of adviezen. 
 11.8. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Beweegwereld heeft voldaan, dan heeft Beweegwereld het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Beweegwereld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden. 
 

Artikel 12. Inloggen en gebruik software

12.1. De klant ontvangt binnen 24 uur na het insturen van het registratieformulier inloggegevens waarmee hij gebruik kan maken van de software. 
 12.2. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet overdraagbaar. 
 12.3. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient de klant Beweegwereld daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 
 
12.4 Bij oefeningen kunnen links staan naar sport/spelmateriaal dat nuttig kan zijn voor het uitvoeren van de oefeningen. Dit kunnen zogenaamde affiliate links zijn die werken met Cost per sale (CPS). Er wordt aan Beweegwereld een kleine vergoeding betaald als de klant of cliënt een artikel koopt via de link in de software.

Artikel 13. Uitvoering van de overeenkomst 

13.1. Beweegwereld zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 
 13.2. Beweegwereld heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 
 13.3. Beweegwereld is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Beweegwereld verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Beweegwereld gewenst, heeft verstrekt. 

Artikel 14. Software, storing en werkzaamheden aan de software 

14.1. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Beweegwereld is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of niet-functioneren van de software. 
 14.2. Beweegwereld garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken. Indien de klant een fout of een storing in de software constateert, dan dient de klant Beweegwereld daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Na deze melding zal Beweegwereld haar uiterste best doen om de fout te herstellen dan wel de storing op te lossen. Beweegwereld garandeert niet dat alle fouten hersteld kunnen worden of dat alle storingen opgelost kunnen worden. Indien door de fout of storing de software voor de klant onbruikbaar is geworden, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
 14.3. Indien blijkt dat een fout en/of storing te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de klant, dan worden de kosten die Beweegwereld heeft moeten maken om de fout te herstellen of de storing op te lossen aan de klant in rekening gebracht. 
 14.4. Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de software wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. 
 14.5. Onderhoudswerkzaamheden zullen vooraf aan de klant bekend worden gemaakt. Indien er sprake is van een noodgeval, dan kunnen onderhoudswerkzaamheden zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgevoerd. 

Artikel 15. Retentierecht en voorbehoud van eigendom en rechten 

15.1. Beweegwereld is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan. 

15.2. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Beweegwereld, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Beweegwereld zijn betaald. 

15.3. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring 

16.1. Beweegwereld kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld; c. het uitvoeren van de oefeningen uit het portaal
 16.2. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beweegwereld is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 16.3. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat de software tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens een fout, storing, update of onderhoudswerkzaamheden.
 16.4. Beweegwereld is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de klant. 
 16.5. Beweegwereld is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld. 
 16.6. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht op de software. 
 16.7. Beweegwereld kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens van de klant. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor het gebruik maken van de software door ongeautoriseerde derden. 
 16.8. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. 
 16.9. Beweegwereld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, reputatieschade en opgelegde boetes. 
 16.10. Indien Beweegwereld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beweegwereld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Beweegwereld gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Beweegwereld beperkt tot de hoogte van de licentiekosten voor 1 jaar. 
 16.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Beweegwereld of haar ondergeschikten. 
 16.12. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 6 maanden in te stellen als de klant niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de beschikbaar gestelde software. Indien de klant niet binnen 6 maanden een rechtsvordering heeft ingesteld, vervalt de rechtsvordering. 

Artikel 17. Overmacht 

17.1. Van overmacht aan de zijde van Beweegwereld is onder andere sprake indien Beweegwereld verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, molest, terreur, weersinvloeden, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, brand, diefstal, stroomstoring, internetstoring, alles zowel in het bedrijf van Beweegwereld als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken. 
 17.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Beweegwereld ten gevolge waarvan Beweegwereld haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen. 
 17.3. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van Beweegwereld langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
 17.4. Voor zover Beweegwereld ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Beweegwereld gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 

Artikel 18. Geheimhouding 

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 
 18.2. Indien Beweegwereld - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Beweegwereld zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Beweegwereld niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 19 Verwerking persoonsgegevens

19.1 Met de software worden persoonsgegevens verwerkt. Beweegwereld treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De klant is verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart Beweegwereld voor alle aanspraken van betrokkenen/derden betreffende de AVG.
 19.2 Beweegwereld neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van een passende beveiliging. Hierbij wordt gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover Beweegwereld daartoe op grond van de AVG is gehouden. 
 19.3 Een verwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in de AVG maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. 

Artikel 20. Slotbepalingen 

20.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. 
 20.2. Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken. 
 20.3. Op elke overeenkomst tussen Beweegwereld en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
 20.4. Ieder geschil dat mocht ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zal bij uitsluiting worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering ('SGOA'), statutair gevestigd te Haarlem (zie sgoa.org en sgoa.eu). Er is een geschil indien een partij dit stelt.
 20.5 Partijen verplichten zich om op eerste Schriftelijk verzoek van de andere partij onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de SGOA.