Cliënt voorwaarden

Geldig vanaf 21-08-2020

Artikel 1. Definities 

1.1 In deze cliënt voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Beweegwereld: Beweegwereld de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Beweegwereld gevestigd te Herwijnen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76688062;
b. klant: een bij Beweegwereld geregistreerde praktijk
c. cliënt: een cliënt van een bij Beweegwereld geregistreerde praktijk
d. software: de programmatuur die door Beweegwereld via de klant (een geregistreerde praktijk) toegankelijk is voor cliënt via www.beweegwereld.nl.
 e. overeenkomst: de hoofdovereenkomst en bijlagen tussen Beweegwereld en de klant op grond waarvan Beweegwereld aan klant de software ter beschikking stelt; 

Artikel 2. Algemeen 

2.1 Deze cliënt voorwaarden gelden voor ieder gebruik door cliënt van de software.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze cliënt voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze cliënt voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze cliënt voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Beweegwereld vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Indien Beweegwereld niet steeds de strikte naleving van deze cliënt voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze cliënt voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Beweegwereld het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze cliënt voorwaarden te verlangen.
2.6 Bij tegenstrijdigheid van de cliënt voorwaarden met enige bepaling uit de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.
 2.7 Bij tegenstrijdigheid van de cliënt voorwaarden met enige bepaling uit de algemene voorwaarden prevaleren de cliënt voorwaarden.   

 

Artikel 3. Totstandkoming van de cliënt voorwaarden

3.1 De cliënt voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat de cliënt voor de eerste keer inlogt via de software van Beweegwereld, www.beweegwereld.nl.
3.2 De cliënt dient akkoord te gaan met deze voorwaarden alvorens in te kunnen loggen op www.beweegwereld.nl .


Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten 

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software of andere materialen zoals ontwerpen of documenten alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Beweegwereld. De cliënt verkrijgt uitsluitend de tijdelijke gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. De cliënt erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van Beweegwereld en dat deze rechten niet op de cliënt overgaan.
4.2 De cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Beweegwereld bevatten. De cliënt verbindt zich deze software en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is cliënt niet toegestaan de software te gebruiken ten behoeve van derden.
4.3 Het is Beweegwereld toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. Indien Beweegwereld door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
4.4 Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, databanken, documentatie of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 

Artikel 5. Licentie 

5.1 Beweegwereld verleent de cliënt een tijdelijke, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de software.
5.2 Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beweegwereld te wijzigen, kopiëren of vermenigvuldigen, anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is, te verkopen, vervreemden of aan derden in gebruik te geven.
5.3 Het gebruiksrecht van cliënt eindigt zodra de praktijk waar de cliënt onder behandeling is de cliëntgegevens van de cliënt deactiveert of zodra de praktijk geen licentie meer heeft voor het gebruik van de software.
5.4 Er zijn voor de cliënt geen kosten verbonden aan het gebruik van de software (behalve eventuele gebruikelijke kosten voor het gebruik van data bij gebruik via een mobiele telefoon of tablet als er geen WiFi verbinding beschikbaar is. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor de kosten die gemaakt worden ten behoeve van het gebruik van de software.
 

 Artikel 6. Overdraagbaarheid  

6.1 De licentie is niet overdraagbaar. Het is de cliënt niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.
 6.2 Indien de cliënt door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de software verschaft, zal Beweegwereld de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op de cliënt verhalen. 


Artikel 7. Verplichtingen van de cliënt

7.1 Alle informatie die de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst en gedurende de overeenkomst aan Beweegwereld en/of de geregistreerde praktijk verstrekt, dient correct en volledig te zijn. Indien de informatie onvolledig, dan wel onjuist blijkt te zijn, is Beweegwereld gerechtigd de overeenkomst met de geregistreerde praktijk en de cliënt te ontbinden.
7.2 De cliënt dient te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de software benadert, gebruikt of kopieert.
7.3 Het is de cliënt niet toegestaan de software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
7.4 De cliënt vrijwaart Beweegwereld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt toerekenbaar is.
7.5 De cliënt vrijwaart Beweegwereld van alle juridische claims met betrekking tot de door de cliënt opgeslagen data, informatie en dergelijke.
7.6 Het is de cliënt niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden.
 7.7 De cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van de software en voor het in acht nemen van door Beweegwereld gegeven instructies en/of adviezen. 

Artikel 8. Inloggen 

8.1 De cliënt ontvangt inloggegevens waarmee hij gebruik kan maken van de software.
8.2 De cliënt dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag bij gescheiden ouders dienen beide ouders de inloggegevens te delen. Er worden slechts eenmaal inloggegevens verstrekt.
 8.3 Indien de cliënt constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient de cliënt Beweegwereld daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 9. Gebruik software en privacy

9.1 Om de software optimaal te laten functioneren zijn er persoonsgegevens nodig. In de Privacyverklaring op de website: www.beweegwereld.nl leest u uitgebreid welke persoonsgegevens er gebruikt worden en waarvoor. Het gaat om persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en om inhoudelijke gegevens als oefeningen en berichten. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het laten functioneren van de software en wordt met uiterste zorg beschermd en voldoet aan de AVG-richtlijnen.
9.2 Tevens kunnen er anonieme gegevens over het gebruik van de software, zoals hoe vaak oefeningen of functies worden gebruikt, worden verzameld om de software verder te verbeteren.
 9.3 
Beweegwereld bewaart niet meer persoonsgegevens dan nodig en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zodra de cliënt geen toegang meer heeft tot de software worden de persoonsgegevens door de praktijk verwijderd.
9.4 Op verzoek kan de cliënt de persoonsgegevens inzien en kan de cliënt de persoonsgegevens blijvend verwijderen uit de software.
 9.5 Bij oefeningen kunnen links staan naar sport/spelmateriaal dat nuttig kan zijn voor het uitvoeren van de oefeningen. Dit kunnen zogenaamde affiliate links zijn die werken met
 Cost per sale (CPS). Er wordt aan Beweegwereld een kleine vergoeding betaald als de cliënt een artikel koopt via de link in de software. 

Artikel 10. Software, storing en werkzaamheden aan de software 

10.1 Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is aan de cliënt ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Beweegwereld is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of niet-functioneren van de software.
10.2 Beweegwereld garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken. Indien de cliënt een fout of een storing in de software constateert, dan dient de cliënt Beweegwereld daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Na deze melding zal Beweegwereld haar uiterste best doen om de fout te herstellen dan wel de storing op te lossen. Beweegwereld garandeert echter niet dat alle fouten hersteld kunnen worden of dat alle storingen opgelost kunnen worden.
10.3 Indien blijkt dat een fout en/of storing te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de cliënt, dan worden de kosten die Beweegwereld heeft moeten maken om de fout te herstellen of de storing op te lossen aan de cliënt in rekening gebracht.
10.4 Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de software wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken.
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Beweegwereld kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de cliënt, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de cliënt te werk zijn gesteld; c. het uitvoeren van de oefeningen uit het portaal
11.2 Beweegwereld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beweegwereld is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3 Beweegwereld is niet aansprakelijk voor enige schade die de cliënt lijdt doordat de software tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens een fout, storing, update of onderhoudswerkzaamheden.
11.4 Beweegwereld is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de cliënt verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de cliënt.
11.5 Beweegwereld is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de cliënt de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
11.6 Beweegwereld is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt of derden wijzigingen hebben aangebracht op de software.
11.7 Beweegwereld kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens van de cliënt. Beweegwereld is niet aansprakelijk voor het gebruik maken van de software door ongeautoriseerde derden
11.8 Beweegwereld is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
11.9 Beweegwereld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, reputatieschade en opgelegde boetes.
11.10 De in deze cliënt voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Beweegwereld of haar ondergeschikten.
11.11 Indien Beweegwereld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beweegwereld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Beweegwereld gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Beweegwereld beperkt tot de hoogte van de licentiekosten voor 1 jaar.
11.12 Alle rechtsvorderingen dient de cliënt binnen 6 maanden in te stellen als de cliënt niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de beschikbaar gestelde software. Indien de cliënt niet binnen 6 maanden een rechtsvordering heeft ingesteld, vervalt de rechtsvordering.
 

Artikel 12. Geheimhouding 

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van gebruik van de software van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 12.2 Indien Beweegwereld - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Beweegwereld zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Beweegwereld niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 13. Slotbepalingen 

13.1 Van toepassing is steeds de versie van de cliënt voorwaarden zoals die gold ten tijde van het registeren van de cliënt tenzij de cliënt na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de cliënt voorwaarden heeft aanvaard.
13.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken.
13.3 Op elke overeenkomst tussen Beweegwereld en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
13.4 Ieder geschil dat mocht ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zal bij uitsluiting worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering ('SGOA'), statutair gevestigd te Haarlem (zie sgoa.org en sgoa.eu). Er is een geschil indien een partij dit stelt.
 13.5 Partijen verplichten zich om op eerste Schriftelijk verzoek van de andere partij onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de SGOA.